BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Polityka Prywatności

 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejsza polityka prywatności strony internetowej “kls.pl” (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających stronę “kls.pl”

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej “kls.pl” jest firma KLS Spólka Jawna nr NIP 6262693007, REGON: 277898118 adres poczty elektronicznej: kls@kls.pl serwis@kls.pl ; numer telefonu kontaktowego: (032 389 16 10) – zwana dalej „Administratorem”.

 • Dane osobowe odwiedzających są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody odwiedzającego lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez odwiedzającego stronę internetową „kls.pl”.

 • Możliwe cele zbierania Danych Osobowych odwiedzających przez Administratora:
  – udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie w formularzu kontaktowym;
  – marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
  – rozsyłanie zamówionych informacji w formie newslettera,

 • W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe odwiedzającego mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

 • Administrator nie przekazuje danych osobowych odwiedzających innym odbiorcom danych.

 • Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe odwiedzających stronę “kls.pl”: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer IP urządzenia z którego nastąpiło połączenie.

 • Podanie Danych Osobowych przez odwiedzającego (za wyjątkiem adresu IP) jest dobrowolne, jednakże konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane w formularzu kontaktowym.

 • Odwiedzający stronę „kls.pl”, który wysłał zapytanie do Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub zapisał się do Newslettera w dalszej części Regulaminu nazywany jest „Klientem”.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

 • Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

INFORMACJE HANDLOWE

 • Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).

 • Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 • O ile Klient wyraził na to zgodę, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, w którymi współpracuje Administrator.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 • Odwiedzający w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

 • Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

ZABEZPIECZENIA
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

–Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Strona internetowa “kls.pl” może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej “kls.pl”.

 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki, może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  – zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;
  – rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

 • Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej “kls.pl” informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 • W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

 • >Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 21-05-2018 r.PLIKI COOKIES
 • Na stronie internetowej “kls.pl” wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu odwiedzającego podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia odwiedzającemu maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony “kls.pl”, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań odwiedzającego prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora. Podczas wizyty odwiedzającego na stronie sklepu internetowego mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny sklepu internetowego, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony “kls.pl”.

 • Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia odwiedzającego (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, których strona sklepu internetowego może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez odwiedzającego i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony “kls.pl”, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację odwiedzającego, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.

 • Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “kls.pl” służą przede wszystkim dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

 • Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “kls.pl” nie są szkodliwe ani dla odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez odwiedzającego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na stronie internetowej “kls.pl” używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym odwiedzającego do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 • Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej “kls.pl” (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

 • Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

 • Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony internetowej “kls.pl”, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania